Қазақ әміршілері 1521-1538 жж.

300 

Осы «уақытша әлсіреу» кезеңінде қазақ хандығының жағдайы нашарлап, бірнеше хандыққа бөлініп кетеді. Қазақ халқының көптеген жері жау қолында қалады. Мұның бәрі — бірліктің, ынтымақтың, ауызбірліктің жоқ болуының салдары.

Так в «период временного ослабления» Казахское ханство теряет свою мощь, раздробляется на несколько ханств. Ухудшается положение народа. Многие казахские земли попадают в руки врагов. Все это случилось из-за того, что были потеряны единство и сплоченность среди казахского народа.

Детали

Возрастная категория