The little bird’s writing-book. Alphabet (письменные буквы)

250 

Бұл курстың мақсаты – қолдың ұсақ моторикасын дамытуға және ағылшын тіліндегі жазба әріптердің жазылу техникасына үйретуге арналған. Графикалық элементтер мен әріптерді айналдыра басуға арналған деңгейлік жаттығулар, сонымен қатар суреттерді бояу, ойын түрінде баланың қағаз бетінде белгілі бір пішінді дұрыс тұспалдауға үйретеді. Құралмен жұмыс істеу барысында бала ағылшын әріптерін оңай естерінде қалдыра алады.

Цель данного курса – развитие мелкой моторики руки и обучение технике письма письменных букв английского алфавита. Разноуровневые упражнения на обводку графических элементов и букв, а также раскрашивание картинок позволят в игровой форме обучить ребёнка ориентировке на листе бумаги и внутри определённого контура. Работа с пособием поможет легко запомнить буквы английского алфавита.

Детали

Возрастная категория